GDPR – Ochrana osobných údajov

 

Pravidlá (zásady) Ochrany osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom je občianske združenie Tanečno, so sídlom: Slnečná 162/11, 029 01  Námestovo, IČO: 52 660 150, registračné číslo: VVS/1-900/90-57350 (ďalej len „Občianske združenie“).

 1. Úvod a zásady spracúvania osobných údajov

Naše Občianske združenie je zodpovedné za dodržiavanie všeobecne záväzných predpisov o ochrane osobných údajov, najmä Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Občianske združenie si vyhradzuje právo zmeniť alebo upraviť informácie v tomto oznámení, najmä za účelom ich zosúladenia v prípade zmien príslušných právnych predpisov alebo zapracovania zmien účelov, právnych základov alebo prostriedkov spracúvania osobných údajov. Akékoľvek zmeny súvisiace so spracúvaním Vašich osobných údajov budú zabezpečené formou aktualizácie tohto dokumentu, ktorý nájdete dostupný v elektronickej podobe našej webovej stránke www.tanecno.sk alebo v tlačenej verzii dostupnej v sídle organizácie.

Občianske združenie bude dodržiavať nasledovné zásady spracúvania osobných údajov:

 1. Zákonnosť, spravodlivosť a transparentnosť: Osobné údaje budú spracúvané zákonným spôsobom, spravodlivo a transparentne vo vzťahu k dotknutej osobe. Občianske združenie sa zaviazlo spracúvať údaje len zákonným spôsobom tak, aby nedošlo k porušeniu základných práv dotknutej osoby. Spracúvanie osobných údajov občianskym združením bude zákonné a to zabezpečením, že sa vykonáva na základe aspoň jedného z týchto právnych základov:
 • Dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely
 • Spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy
 • Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná
 • Spracúvanie je nevyhnutné, aby sa ochránili životne dôležité záujmy dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby
 • Spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi
 • Spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa.
 1. Zásada obmedzenia účelu: Občianske združenie bude získavať osobné údaje len na konkrétne určené, výslovne uvedené a legitímne účely a nesmú sa ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmito účelmi. Občianske združenie informuje dotknutú osobu o účele spracúvania osobných údajov pred ich spracúvaním.
 2. Zásada minimalizácie osobných údajov: Občianske združenie bude spracúvať osobné údaje tak, aby toto spracúvanie bolo primerané, relevantné a obmedzené na nevyhnutný rozsah daný účelom, na ktorý sa spracúvajú. S cieľom zabezpečiť minimalizáciu osobných údajov sa občianske združenie rozhodlo zanalyzovať, či sú spracúvané údaje primerané, relevantné a obmedzené na rozsah, ktorý je nevyhnutný vzhľadom na účely, na ktoré sa spracúvajú.
 3. Zásada správnosti: Občianske združenie bude spracúvať osobné údaje tak, aby boli správne a podľa potreby aktualizované a prijme primerané a účinné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa osobné údaje, ktoré sú nesprávne z hľadiska účelov, na ktoré sa spracúvajú, bez zbytočného odkladu vymazali a opravili.
 4. Zásada minimalizácie uchovávania: Osobné údaje bude občianske združenie uchovávať vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutej osoby najneskôr dovtedy, kým je to potrebné na účel, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú.
 5. Zásada integrity a dôvernosti: Osobné údaje budú v občianskom združení spracúvané spôsobom, ktorý zaručuje primeranú bezpečnosť osobných údajov vrátane ochrany pred neoprávneným spracúvaním osobných údajov, nezákonným spracúvaním osobných údajov, náhodnou stratou osobných údajov, výmazom osobných údajov alebo poškodením osobných údajov a to prostredníctvom primeraných technických alebo organizačných opatrení.
 6. Osobné údaje v elektronickej podobe: Osobné údaje sú uložené v počítači, ktorý je chránený heslom. Elektronické dokumenty zálohujeme na externý disk, pričom server zálohu automaticky. Počítače sú chránené heslom, každý oprávnený má svoje prístupové meno a heslo. Osobné údaje sú uložené výlučne v priečinkoch, ku ktorým majú prístupy len oprávnené osoby.
 7. Osobné údaje uložené v papierovej (vytlačenej) podobe: Dokumenty sú uložené v obaloch a v šanonoch (chránené pred poškodením). Dokumenty sú zamknuté v kancelárii. Dokumenty sú uložené v archíve. Dokumenty sú uložené v uzamykateľnej skrini.
 8. Zásada zodpovednosti: Občianske združenie je zodpovedné za dodržiavanie základných zásad spracúvania osobných údajov, za súlad spracúvania osobných údajov so zásadami spracúvania osobných údajov a je povinné tento súlade so zásadami spracúvania osobných údajov na požiadanie úradu preukázať.

  3. Osobné údaje a rozsah ich spracúvania

  Osobnými údajmi sú akékoľvek informácie týkajúce sa Vašej osoby, na základe ktorých Vás možno priamo alebo nepriamo identifikovať. Patria medzi nich najmä meno a priezvisko, bydlisko alebo iná adresa, Vaša e-mailová adresa, telefonický kontakt, dátum narodenia, číslo občianskeho preukazu, číslo pasu alebo iného dokladu totožnosti, titul, štátna príslušnosť, národnosť, ale aj údaje s odkazom na identifikátor, ako identifikačné číslo, alebo prvky špecifické pre Vašu fyzickú, fyziologickú alebo genetickú identitu. 

  Občianske združenie spracúva Vaše osobné údaje na nižšie uvedené účely v rozsahu údajov, ktoré ste uviedli pri udelení súhlasu so spracúvaním osobných údajov alebo pre dosiahnutie oprávnených záujmov občianskeho združenia alebo pre plnenie svojich zákonných a zmluvných povinností, vždy v závislosti podľa konkrétneho účelu spracúvania.

  Ide o nasledujúce kategórie osobných údajov: 

  1. identifikačné údaje (napr.: meno, priezvisko, číslo dokladu totožnosti, a pod.)
  2. kontaktné údaje (napr.: adresa trvalého bydliska alebo prechodného bydliska, telefónne číslo, e-mailová adresa)
  3. fotografie a videozáznamy (kamerové záznamy) z akcií občianskeho združenia

  Dotknutými osobami môžu byť aj účastníci podujatí alebo akcií organizovaných alebo spoluorganizovaných prevádzkovateľom. Každý účastník akéhokoľvek podujatia alebo akejkoľvek akcie organizovanej alebo spoluorganizovanej prevádzkovateľom súhlasí, bez ďalšieho upozornenia, s bezplatným využitím svojho obrazu alebo podobizne ako súčasti akéhokoľvek obrazového záznamu, fotografie, ilustračného videa, na komerčné alebo propagačné účely občianskeho združenia. Súhlas s využitím obrazu alebo podobizne podľa tohto ustanovenia je zo strany účastníka takéhoto podujatia alebo akcie poskytnutý prevádzkovateľovi a jeho zmluvným partnerom na dobu neurčitú, pričom návštevník je oprávnený tento súhlas odvolať.

  Každý účastník akéhokoľvek podujatia alebo akejkoľvek akcie organizovanej alebo spoluorganizovanej prevádzkovateľom berie na vedomie, že na akciách organizovaných prevádzkovateľom môžu byť zhotovované zvukové i obrazové záznamy, fotografie a ilustračné videá pre účely tlačového, rozhlasového, televízneho alebo obdobného spravodajstva, ako i pre účely organizovania ďalších aktivít, ako i na dokumentačné, marketingové účely, prezentáciu a propagáciu občianskeho združenia. Každý účastník akéhokoľvek podujatia alebo akejkoľvek akcie organizovanej alebo spoluorganizovanej prevádzkovateľom berie na vedomie, že na vyhotovenie zvukových, obrazových záznamov fotografií alebo videí, nie je potrebný ďalší súhlas v súlade s §12 Občianskeho zákonníka, ak nie je toto použitie v rozpore s oprávnenými záujmami účastníka akcie.

  1. Podmienky poskytnutia súhlasu so spracúvaním osobných údajov

  Občianske združenie zabezpečí splnenie nasledovných podmienok pri vyjadrení súhlasu dotknutou osobou:

  1. Súhlas so spracúvaním osobných údajov musí byť vyjadrený slobodne, konkrétne, informovane a jednoznačným prejavom vôle.
  2. Žiadosť o vyjadrenie súhlasu musí byť predložená tak, aby bola jasne odlíšiteľná od týchto iných skutočností, v zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme a formulovaná jasne a jednoducho.
  3. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Pred poskytnutím súhlasu musí byť dotknutá osoba o tejto skutočnosti informovaná. Odvolanie súhlasu musí byť také jednoduché ako jeho poskytnutie.

  5. Podmienky uplatniteľné na súhlas dieťaťa v súvislosti so službami informačnej spoločnosti

  Ak sa uplatňuje čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti adresovanou priamo dieťaťu, je spracúvanie osobných údajov dieťaťa zákonné, len ak má dieťa aspoň 16 rokov. Ak má dieťa menej ako 16 rokov, takéto spracúvanie je zákonné iba za podmienky a v rozsahu, v akom takýto súhlas vyjadril alebo schválil nositeľ rodičovských práv a povinností.

  Občianske združenie vynaloží primerané úsilie, aby si v takýchto prípadoch overilo, že nositeľ rodičovských práv a povinností vyjadril súhlas alebo ho schválil, pričom zohľadní dostupnú technológiu.

  1. Účel a právny základ spracúvania osobných údajov

  Občianske združenie nikdy nespracúva Vaše osobné údaje bezdôvodne. Na základe určitého právneho základu sú údaje spracúvané len na jednotlivé účely. Tieto údaje budú  občianskym združením uchovávané počas doby nevyhnutnej vzhľadom na účely, na ktoré sa údaje spracúvajú a po jej uplynutí budú Vaše údaje vymazané. 

  Uvedený účel zahŕňa najmä:

  1. identifikáciu zákazníkov, klientov
  2. riadne plnenie služieb poskytovaných občianskym združením
  3. prijímanie a vybavovanie podnetov a sťažností zákazníkov a klientov
  4. ochranu práv a vymáhanie práv občianskeho združenia voči zákazníkom alebo klientom, plnenie úloh a povinností občianskeho združenia vyplývajúcich jej z platných právnych predpisov,
  5. uzatváranie zmluvných vzťahov so zákazníkmi a klientmi vrátane predzmluvných vzťahov,
  6. správu zmluvných vzťahov vrátane vykonávaní zmien a ich ukončení,
  7. činnosti súvisiace s splnením si archivačných povinností.

   Ak je rozsah osobných údajov stanovený vyššie uvedenými právnymi predpismi nepostačujúci na dosiahnutie vymedzeného účelu spracúvania, občianske združenie môže spracúvať Vaše osobné údaje aj v prípadoch:

  1. ak ste udelili súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov,
  2. ak je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie zmluvných povinností, 
  3. ak je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné pre ochranu oprávnených záujmov občianskeho združenia, 
  4. ak je spracúvanie nevyhnutné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov občianskeho združenia.

  Marketing

  Občianske združenie má oprávnený záujem na tom, aby vykonávala starostlivosť o svojich zákazníkov a rozvíjala obchodné vzťahy, a teda aby ich informovala o svojich produktoch, inováciách, službách a prípadne o ponukách rôznych výhod. V tejto súvislosti Vás môže  občianske združenie osloviť aj bez Vášho predchádzajúceho súhlasu. To, samozrejme, neplatí v prípade, ak ste s takýmto oslovovaním prejavili nesúhlas alebo ak budete voči nemu namietať.

  1. Doba uchovávania osobných údajov

  Doba uchovávania osobných údajov sa líši v závislosti od účelu, pre ktorý sa osobné údaje spracúvajú. Vo všeobecnosti platí, že občianske združenie uchováva osobné údaje po nasledujúcu dobu:

  1. ak občianske združenie spracúva osobné údaje z dôvodu splnenia povinnosti vyplývajúcej zo zákona – po dobu vyžadovanú príslušným zákonom;
  2. ak občianske združenie spracúva osobné údaje z dôvodu plnenia zmluvy – po dobu plnenia zmluvy (vrátane predzmluvných rokovaní) a po skončení zmluvy počas trvania doby na uplatnenie nárokov vyplývajúcich zo zmluvy;
  3. ak občianske združenie spracúva osobné údaje z dôvodu oprávnených záujmov občianskeho združenia alebo tretích strán – po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelu, na ktorý boli osobné údaje získané a počas trvania doby na uplatnenie právnych nárokov;
  4. ak občianske združenie spracúva osobné údaje na základe súhlasu – po dobu uvedenú v súhlase alebo počas trvania súhlasu až do jeho odvolania a počas trvania doby na uplatnenie právnych nárokov.

   Po uplynutí uvedených dôb je občianske združenie oprávnené ďalej spracúvať osobné údaje na zlučiteľné účely alebo na osobitné účely (napr. archivácia, štatistika).  

  1. Príjemcovia osobných údajov

  V niektorých prípadoch môžu byť občianskym združením poskytnuté Vaše osobné údaje tretím osobám za účelom dosiahnutia riadneho plnenia povinností občianskeho združenia. Ide o tieto kategórie osôb :

  1. súdy, orgány štátnej správy a samosprávy, verejnoprávne inštitúcie, orgány činné v trestnom konaní, daňové úrady, colné úrady a orgány finančnej správy, notárske úrady, exekútorské úrady, a pod.;
  2. sprostredkovatelia, ktorí spracúvajú osobné údaje pre občianske združenie;
  3. spoločnosti, pre ktoré občianske združenie spracúvajú osobné údaje ako sprostredkovateľ; 
  4. zmluvní partneri občianskeho združenia, pokiaľ je poskytnutie osobných údajov potrebné pre plnenie zmluvy zo strany zmluvného partnera alebo občianskeho združenie alebo uplatňovanie alebo vymáhanie práv a povinností zo zmluvy;

  9. Zmluvná požiadavky

  Poskytnutie Vašich osobných údajov je zmluvnou požiadavkou nevyhnutnou pre uzavretie zmluvného vzťahu s Vami a bez ich poskytnutia by občianske združenie nebolo schopné poskytovať služby, na ktorých odoberanie ste sa svojou registráciou prihlásili.

  1. Vaše práva súvisiace so spracúvaním osobných údajov

  AA) Právo odvolať súhlas so spracúvaním 

  Ak sú Vaše osobné údaje spracúvané na základe Vami poskytnutého súhlasu, ste oprávnený tento súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nebude mať vplyv na zákonnosť spracúvania Vašich osobných údajov pred odvolaním tohto súhlasu.

  BB) Právo na prístup k údajom – máte právo kedykoľvek požadovať informácie o Vašich údajoch, ktoré spracúva občianske združenie, vrátane informácie o ich pôvode, príjemcoch údajov a o účele spracúvania. Ďalej ste oprávnený požadovať informácie o predpokladanej dobe uchovávania Vašich údajov.  

  Dotknutá osoba má teda právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom.

  CC) Právo na opravu údajov – máte právo požadovať, aby občianske združenie bez zbytočného odkladu opravilo Vaše nesprávne osobné údaje a/alebo aby boli osobné údaje doplnené.

  Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa osoby týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.

  DD) Právo na vymazanie údajov a obmedzenie spracúvania údajov

  Máte právo požadovať, aby  občianske združenie bez zbytočné odkladu vymazalo Vaše osobné údaje, ak je splnený niektorý z nasledovných dôvodov:

  a) údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali

  b) udelený súhlas so spracúvaním osobných údajov bol odvolaný a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie

  c) uplatníte si právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené záujmy na spracúvanie

  d) údaje boli spracúvané nezákonne

  e) údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť

  f) údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti adresovanou priamo dieťaťu.

  Taktiež máte právo domáhať sa obmedzenia spracúvania Vašich údajov v prípadoch, ak:

  a) napadnete správnosť údajov

  b) spracúvanie údajov by bolo protizákonné

  c) občianske združenie už osobné údaje nepotrebuje na účely spracúvania, ale potrebujete ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, d) ste namietali voči pracúvaniu osobných údajov.

  EE) Právo namietať proti spracúvaniu

  Máte právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, ktoré je vykonávané vo verejnom záujme alebo na základe oprávneného záujmu občianskeho združenia. Zároveň máte právo namietať proti profilovaniu, ktoré je založené na ustanovenia článku 6 ods. 1 písm. e) alebo f) GDPR. Máte právo namietať aj voči spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom.

  FF) Právo na prenosnosť údajov

  Máte právo od  občianskeho združenia získať svoje osobné údaje, ktoré ste jej poskytli, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Takto získané osobné údaje máte právo preniesť ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby Vám v tom  občianske združenie bránilo. Takáto prenosnosť údajov je možná, ak sa Vaše osobné údaje spracúvali na základe poskytnutého súhlasu alebo na základe zmluvy a ak sa spracúvanie vykonávalo automatizovanými prostriedkami. Ak je to technicky možné, máte právo na priamy prenos od jedného prevádzkovateľa (občianskeho združenia) inému prevádzkovateľovi.

  GG) Automatizované individuálne rozhodovanie a profilovanie

  V prípade, ak ste neudelili výslovný súhlas s aplikáciou automatizovaného individuálneho rozhodovania a profilovania prostredníctvom automatizovaného spracúvania vykonaných na základe Vami poskytnutých osobných údajov, máte právo na to, aby sa na Vás nevzťahovalo rozhodnutie občianskeho združenia, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania.

  HH) Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

  Máta právo podať sťažnosť dozornému orgánu príslušnému na dohľad nad spracúvaním osobných údajov. Na území Slovenskej republiky je týmto orgánom:

  Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

  so sídlom Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava, email: statny.dozor@pdp.gov.sk.

  II) Právo na oznámenie porušenia ochrany osobných údajov

  Máte právo, aby Vám občianske združenie oznámilo bez zbytočného odkladu o porušení ochrany osobných údajov, ktoré pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre Vaše práva a slobody.

  JJ) Uplatnenie Vašich práv 

  V prípade, ak sa rozhodnete uplatniť niektoré z Vašich vyššie uvedených práv v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov, môžete tak urobiť písomne na adrese občianskeho združenie alebo elektronicky na: organizacno@tanecno.sk.

  1. Prenos osobných údajov do tretích krajín

  Prenos osobných údajov, ktoré sa spracúvajú alebo sú určené na spracúvanie po prenose do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie, sa môže uskutočniť len vtedy, ak prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ dodržiavajú podmienky vrátane podmienky následného prenosu osobných údajov z predmetnej tretej krajiny alebo od predmetnej medzinárodnej organizácie do inej tretej krajiny alebo inej medzinárodnej organizácie.

  Úrad na ochranu osobných údajov uverejňuje na svojej webstránke zoznam tretích krajín, území a určených sektorov v danej tretej krajine a medzinárodných organizácie, v prípade ktorých Európska komisia rozhodla, že v nich je zaručená primeraná úroveň ochrany alebo už prestala byť primeraná úroveň ochrany zaručená.

  Občianske združenie bude tento zoznam pravidelne sledovať a v prípade, že by prenášalo osobné údaje do krajín mimo zoznamu úradu na ochranu osobných údajov, bude postupovať podľa kapitoly 4 GDPR.

  1. Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

  Občianske združenie nepoužíva rozhodovanie založené na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania.

  1. Určenie zodpovednej osoby

  Prevádzkovateľ je povinný určiť zodpovednú osobu, ak

  1. a) spracúvanie osobných údajov vykonáva orgán verejnej moci alebo verejnoprávna inštitúcia okrem súdov pri výkone ich súdnej právomoci
  2. b) hlavnými činnosťami prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa sú spracovateľské operácie, ktoré si vzhľadom na svoju povahu, rozsah alebo účel vyžadujú pravidelné a systematické monitorovanie dotknutej osoby vo veľkom rozsahu alebo
  3. c) hlavnými činnosťami prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa sú spracúvanie osobitných kategórií osobných údajov podľa čl. 9 GDPR vo veľkom rozsahu alebo spracúvanie osobných údajov týkajúcich sa uznania viny za spáchanie trestného činu alebo priestupku podľa čl. 11 GDPR vo veľkom rozsahu.

  Nakoľko občianske združenie nespĺňa ani jednu zo spomenutých podmienok, zodpovednú osobu nie je potrebné určiť.

  1. Mlčanlivosť

  Občianske združenie je povinné zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, ktoré spracúva. Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po ukončení spracúvania osobných údajov.

  Občianske združenie je tiež povinné zaviazať mlčanlivosťou o osobných údajoch fyzické osoby, ktoré prídu do styku s osobnými údajmi u prevádzkovateľa. Povinnosť mlčanlivosti podľa prvej vety musí trvať aj po skončení pracovného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru, služobného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu takejto fyzickej osoby.

  1. Spracúvanie osobitných kategórií osobných údajov

  Podľa GDPR sa zakazuje spracúvanie osobných údajov, ktoré odhaľujú rasový alebo etnický pôvod, politické názory, náboženské alebo filozofické presvedčenie alebo členstvo v odborových organizáciách  a spracúvanie genetických údajov, biometrických údajov na individuálnu identifikáciu fyzickej osoby, údajov týkajúcich sa zdravia alebo údajov týkajúcich sa sexuálneho života alebo sexuálnej orientácie fyzickej osoby.

  Tento zákaz sa neuplatňuje v prípade, ak platí niektorá z podmienok čl. 9 ods. 2 GDPR.

  1. Zdroje údajov

  Občianske združenie získava osobné údaje najmä od dotknutých osôb (priamo alebo prostredníctvom sprostredkovateľov, ktorí osobné údaje spracúvajú v mene a na základe pokynov občianskeho združenia na účely určené  občianskym združením).  Občianske združenie môže tiež získavať Vaše osobné údaje z iných zdrojov, ako napríklad z verejne prístupných zdrojov a registrov to predovšetkým v súvislosti s uzavretím alebo plnením zmluvy alebo v súvislosti s uplatňovaním svojich práv, oprávnení alebo povinností vyplývajúcich z príslušných právnych predpisov, rozhodnutí súdu alebo zmluvných vzťahov.